Acord Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 11 per la Taxa utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic

2023-07-28 07:15:31

Consultar el documento original