Plec de condicions tècniques de la concessió d'utilització privativa del bé comunal de l'equipament municipal dels Banys Vells de Banyoles destinat a l'explotació de les activitats de banys públics i de bar

2024-05-07 07:01:30

Consultar el documento original