Aprovació definitiva de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11, per a l’establiment de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals – e-TAULER

2024-06-28 07:06:00

Consultar el documento original