Aprovació de la modificació dels llindars de renda anual màxima de la unitat familiar per accedir a les quotes bonificades del Preu Públic del Servei de l'Escola Bressol Municipal (Annex 14.12)

2024-05-31 10:18:00

Consultar el documento original