Edicte bases generals i específiques que han de regir les proves selectives per a la provisió en propietat de places que figuren a l'OPO 2024, taxa reposició ordinària.

2024-06-07 07:22:00

Consultar el documento original