Edicte bases i convocatòria procés selecció d'una plaça d'Agent de la Policia Local més les vacants que es produeixin, i la constitució d'una borsa de treball.

2024-05-22 08:19:30

Consultar el documento original