Acord d'aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa utilització privativa o aprofitament especial domini públic

2024-05-02 06:37:00

Consultar el documento original