Plec de condicions administratives que han de regir la concessió d’utilització privativa del bé comunal de l’equipament municipal dels Banys Vells de Banyoles destinat a l’explotació de les activitats de banys públics i de bar – e-TAULER

2024-05-07 07:05:00

Consultar el documento original